RSC

En col·laboració amb diferents entitats sense ànim de lucre i centrades en l’educació de nens amb risc d’exclusió social o minusvalies, i sempre treballant de la mà dels nostres clients, aportem valor a experiències en els quals la Responsabilitat Social Corporativa serà l’objectiu a assolir. Així mateix, l’objectiu genèric s’emmarcarà en reforçar i enfortir l’Orgull de Pertinença en l’empresa.